26 มกราคม 2553

เราได้อะไรจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด?

การตรวจเลือดสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นอกจากจะต้องตรวจหาค่าซีดีสี่ ค่าไวรัสโหลด เป็นประจำแล้ว การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำอาจมีบางคนเกิดคำถามว่า แล้วเราได้อะไรจากการตรวจ CBC?
ประโยชน์ของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ก็คือ ทำให้เราทราบถึงสภาวะสุขภาพของร่างกาย และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งจะมีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัย เพื่อค้นหาความผิดปกติในระยะแรกเริ่มจะเป็นประโชน์สำหรับการป้องกัน และรักษาโรคได้ทันการคำถามต่อมาที่หลายคนอาจสงสัย แล้วการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะตรวจอะไรบ้าง? การตรวจ CBC ประกอบด้วย
 1. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell count; WBC count)
 2. การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)
 3. การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit; Hct)
 4. การนับแยกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell differentiation)
 5. การนับจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell count)
 6. คาดการณ์จำนวนเกล็ดเลือด (platelet estimation) รวมทั้งความผิดปกติของเกล็ดเลือด
ซึ่งตรงการนับแยกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว มีการแบ่งย่อยออกเป็น

ในการตรวจ CBC ถ้าผลเลือดปกติจะมีค่าต่าง ๆ อยู่ในช่วงที่แสดงในตาราง

หมายเหตุ ค่าในตารางเป็นค่าการตรวจหาในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ร่วมกับอาการทางคลินิค

25 มกราคม 2553

รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทุกคน.. การตรวจหาค่าซีดีสี่ (cd4) และค่าไวรัสโหลด (Virul Load) ...เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อประเมินความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ...เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่ามีการพัฒนาการของโรคไปมากน้อยแค่ไหน (ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ติดเชื้อเอชไอวี) ...เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินผลการรักษาเมื่อรับยาต้านไวรัสแล้ว ...เป็นเกณฑ์สำหรับการรับยาต้านไวรัสในระบบประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และระบบประกันสังคม เป็นการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยตรง แต่ในการตรวจสุขภาพ นอกจากการตรวจเพื่อหาค่าซีดีสี่และค่าไวรัสโหลดแล้ว ยังมี
 • การตรวจ CBC
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสดื้อยา
 • การตรวจสารเคมีในเลือด
 • การตรวจไขมันในเลือด
 • การตรวจหาวัณโรคแฝง
 • การตรวจหาเชื้อมะเร็ง
 • การตรวจไวรัสตับอักเสบ
 • การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
 • ฯลฯ
สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับ รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื้อหาฉบับเต็มภาษาอังกฤษ สามารถเ้ข้าไปศึกษาได้จาก HIV Health Checklist พบกันใหม่ครั้งหน้า คิดว่าจะมาพูดถึง การตรวจ Complete Blood Count (CBC) อย่างละเอียด

11 มกราคม 2553

ทำไมบางคนติดเชื้อเอชไอวีตั้งนานแล้ว ไม่ป่วยสักที

ว่าจะนำข้อมูลเรื่อง Long term non-progressors มาเขียนถึงหลายรอบแล้ว วันนี้เลยขอนำข้่อมูลเรื่องนี้มานำเสนอใน blog Long-term non-progressors (LTNP) ไม่ใช่ชื่อเฉพาะในตอนนี้ มีเพียงคำนิยามที่อธิบายถึงคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่มนี้ LTNP คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ * บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีมาเป็นเวลา 7 ปีหรือมากกว่า * มีค่า CD4 ที่คงที่ประมาณ 600 หรือมากกว่า * ไม่มีอาการของโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และ * ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน LTNP แบ่งได้เป็น 2 ประเภท (อาจมีการแบ่งได้อีกหลายประเภทจากการศึกษา) 1. Viremic Controllers (VCs) บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ ก) ตรวจพบค่าไวรัสโหลดที่ 2000 หรือต่ำกว่า ข) มีสุขภาพที่แข็งแรง ค่าซีดีโฟร์ลดลงเล็กน้อยตลอดระยะเวลา และ ค) อาจเคยมีประวัติการรักษาด้วยยาต้านไวรัส แต่ยังมีการปราบ hiv แม้ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาในปัจจุบัน 2. Elite Contrllers (ECs) บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ ก) ตรวจไม่พบค่าไวรัสโหลด ข) ในบางครั้งอาจพบบ้างค่าค่อนข้างคงที่อยู่ระหว่าง 50 - 70 ค) มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทั้งมีอัตราการลดลงของซีดีโฟร์เล็กน้อยตลอดระยะเวลา และ ง) ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ECs ประมาณการณ์กันว่า มีจำนวนเพียงหลักพัน จากจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกนับล้านคน เป้าหมายของการศึกษาเกี่ยวกับ HIV Controllers คือ ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทำความเ้ข้าใจว่า ทำไมผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางคนถึงสามารถควบคุมเอชไอวีในร่างกายได้โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งการค้นหาเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาวัคซีน หรือวิธีการรักษาต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่สนใจไปศึกษาต่อ ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ http://www.hivcontrollers.org/ http://wiki.answers.com/Q/What_is_an_elite_controller http://www.zephyrfoundation.org/ http://www.thebody.com/index/treat/nonprog_research.html?sa ตัวผมเองคงไม่เข้าข่ายคนกลุ่มนี้ แต่สำหรับผม พวกเขา่เป็นความหวังหนึ่งในการรักษาผู้ติดเชื้อว่าจะมีวิธีการรักษาให้หายขาด

บล็อกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 • การแพ้ยามีอาการอย่างไร - เรื่อง “การแพ้ยา” เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการแพ้ยาเป็นอันตราย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา จึงได้รับความสนใจและเป็นคำถามประจำ ที่ผู้สั่งจ่ายยา...
  5 ปีที่ผ่านมา
 • slow slow...but sure? - ผลเลือดคราวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองเท่าไหร่ ขนาดเช้าวันที่ตรวจกระดกแบรนด์ไป 1 ขวดตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมโลก เขาบอกให้ลองดูสิตัวเลขจะออกมาสวยเชียวล...
  6 ปีที่ผ่านมา